Information med anledning av coronaviruset

Kronoberg Skola följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.


Våren 2021

2021-01-08

Delvis övergång till distansundervisning för högstadiets elever efter jullovet

När vårterminen startar igen kommer eleverna i årskurs 7-9 på Kronoberg skola delvis att övergå till undervisning på distans i syfte att minska trängseln på skolan och därmed begränsa risken för smittspridning. Skolmåltider kommer att tillhandahålls även för elever som deltar i distansundervisning. Mer detaljerad information skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft. Elever i årskurs 4-6 har som vanligt undervisning på plats i skolan.

Bakgrund: Vid en digital pressträff den 7 januari informerade utbildningsminister Anna Ekström, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om nya möjligheter för grundskolan vid behov använda distansundervisning på högstadiet med anledning av trängsel i grundskolans lokaler eller pga trängsel i kollektivtrafiken. Samtidigt underströks att närundervisning i de allra flesta fall är bättre för samtliga elever. Beslut om övergång till delvis distansundervisning har fattats i samråd med skolans huvudman och vi följer kontinuerligt utvecklingen kring covid-19 och följer rekommendationer och riktlinjer från myndigheter nationellt och regionalt.


Hösten 2020

2020-12-15

Sammanfattning av dagens pressträff

 1. Skolverkets har beslutat att ställa in de nationella proven under våren 2021 för GY, GR och VUX. Undantag gäller för åk 3 vid grundskolan.
  De nationella prov som genomförs nu under veckan som pågår skall fortsatt genomföras.
 2. Skolverket kommer inte göra någon nationell insamling av resultatet av de nationella proven som genomförts.
 3. Skolverket kommer att ta fram bedömningsstöd som kan användas för att följa upp elevernas lärande.
 4. De obligatoriska bedömningsstödet i åk 1 utgår våren 2021.

Bakgrund till att de nationella proven ställs in
Ett genomförande av nationella prov förutsätter att eleverna har fått den undervisning som krävs för att de skall kunna göra de nationella proven. En annan förutsättning är att de skall kunna genomföras i skolan. Skolverket bedömer att det inte finns några garantier för detta.  Att beslutet kommer nu beror på att lärare och elever behöver framförhållning i sin planering. Lärare måste redan nu veta att det inte genomförs några nationella prov.

Annat som meddelades under presskonferensen

 • Undvik smittspridning! Inga studiebesök utanför eller till skolan skall genomföras.
 • Värna om och prioritera undervisning.
 • Utbildningsministern meddelade att skolorna skall vara öppna så länge det går! Smittspridning skall undvikas. Skolverket har uppdaterat sina råd.

2020-12-01
Idag informerade regeringen om nya karantänsregler för barn i grundskolan. Det innebär följande:

 • Yngre barn i för- och grundskola bör stanna hemma om någon de bor med är coronasmittad, enligt en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten
  –  Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.
  – Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.
 • För den verksamhet som fortsatt bedrivs på gymnasieskolor, grundskolor och förskolor gäller de allmänna råden fortsatt:
  – Trängsel ska undvikas
  – Goda möjligheter till handtvätt och handsprit ska finnas
  – Lokalerna ska städas helst en gång om dagen

2020-10-18

Sveriges skolor ska hålla öppet så länge som det är möjligt, enligt rådande beslut och riktlinjer från regering och myndigheter. Kronoberg Skola kommer utifrån detta att fortsätta det pågående arbetet med åtgärder för att minska trängseln i skolans lokaler. Vid misstänkta eller bekräftade fall av Covid-19 på skolan analyserar rektor tillsammans med skolans huvudman situationen på skolan. Kontakt tas alltid med smittskyddsläkare för rådgivning innan beslut om åtgärder tas.

2020-10-20

Vid bekräftade fall av Covid-19 vid vår skola analyserar rektor tillsammans med skolans huvudman situationen på skolan. Kontakt tas alltid med smittskyddsläkare för rådgivning innan beslut om åtgärder tas.

2020-08-18

För närvarande rekommenderar myndigheterna att skolorna ska hålla öppet för elever men vi förbereder oss kontinuerligt för olika scenarios, inklusive om det uppstår en situation där myndigheternas rekommendation är att stänga skolorna och övergå till distansundervisning.

För att kunna garantera en trygg och säker skolmiljö för elever och medarbetare arbetar vi utifrån en strikt policy när det gäller sjukdomssymptom. Elever och medarbetare med minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma. Om symptom uppkommer under skoldagen kommer elev att skickas hem, efter kontakt och överenskommelse med vårdnadshavare. Eleven eller medarbetaren är välkommen tillbaka till skolan tidigast 48 timmar efter symptomfrihet.

Utifrån skolans lokala förutsättningar ser rektor och medarbetare över hur man kan anpassa lokalerna och schemat för att underlätta för elever och lärare att hålla fysisk distans till andra.

Vi uppmanar alla elever att använda andra transportmedel än kollektivtrafik för att ta sig till skolan, t ex cykla eller gå om det är möjligt. Vi uppmuntrar även våra elever att vara ute på rasterna.

Skolans lokaler städas minst en gång om dagen och alla påminns om vikten av god handhygien med regelbunden handtvätt och handsprit.

Inga externa besökare har tillträde till lokalerna utom vid akuta situationer och för nödvändigt underhåll/städning. Vårdnadshavare som ska hämta barn möter upp utomhus.

Idrottsundervisning sker så långt det är möjligt utomhus, aktuell information ges av respektive idrottslärare.

Information ges via Schoolsoft vid förändrade rekommendationer

Frågor och svar

 1. Mitt barn måste åka kollektivt till skolan varje dag och det känns oroväckande. Finns det möjlighet att fortsätta distansutbildning pga behovet av att pendla?
  Svar:
   Utifrån de riktlinjer som nu gäller så är utgångspunkten att alla elever ska vara i skolan om den är öppen. Om en elev uppvisar sjukdomssymptom eller ingår i en riskgrupp kan distansundervisning erbjudas för att följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom. Detta bestäms i varje enskilt fall i dialog med rektor.
 2. Kan jag som elev/vårdnadshavare kräva att få distansundervisning?
  Svar: Nej, det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten finns. Källa: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/distansundervisning
 3. Hur fungerar det med social distansering i klasser med 30 barn?
  Svar: 
  Skolan kommer att så långt det är möjligt att försöka glesa ut mellan platserna och olika åtgärder vidtas för att kunna hålla avstånd i skolan. Enligt Folkhälsomyndigheten är det nuvarande kunskapsläget att skolverksamheter inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda. Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte heller diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.
 4. Informerar ni föräldrar om någon elev eller lärare smittats?
  Svar: 
  Om en elev eller medarbetare har bekräftats vara smittad med coronaviruset och personen nyligen har vistats i skolans lokaler så informerar skolan skyndsamt de personer som haft kontakt med den smittade personen, för att de ska kunna vara uppmärksamma på symptom. Enligt Folkhälsomyndigheten ska den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber alltid stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Så länge du eller andra familjemedlemmar inte har några symtom ska man göra som vanligt och gå till skolan, förskolan eller jobbet.
 5. Hur hanterar ni när elever själva eller har föräldrar som befinner sig i riskgrupp?
  Svar: 
  Om en elev eller närstående ingår i en riskgrupp kan distansundervisning, efter samråd med rektor och uppvisande av läkarintyg, erbjudas för att eleven ska kunna följa undervisningen utanför skolans lokaler. Det sker i så fall främst genom uppgifter och material i Google Classroom.
 6. Hur blir det med automatiska orosanmälningar till Soc pga frånvaro om eleven ofta visar lätta symptom under hösten och då måste stanna hemma enligt riktlinjer och därmed får högre frånvaro än normalt?
  Svar: 
  Vid återkommande och omfattande frånvaro kan det bli aktuellt att skolan begär in läkarintyg. Om det inte finns särskilda skäl för elevens frånvaro kan det bli aktuellt med en orosanmälan.
 7. Hur blir det musikundervisningen?
  Svar: 
  Skolorna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet vilket bland annat innebär att eleverna vid sångövningar ska kunna hålla en armlängds avstånd och läraren/körledaren ska själv hålla ett avstånd till deltagarna på minst 2 meter. Om det är möjligt bedrivs undervisning i sång utomhus eller så kan gruppen delas in i mindre grupper som sjunger på olika platser eller vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 8. Hur blir det med matsalen?
  Svar: 
  Skolorna ser till att öka avståndet mellan sittplatser i matsalen om det är möjligt och kan även se över schemat så att inte alla elever inte äter samtidigt och så att tiden för lunchservering förlängs för att minska köbildning.
 9. Hur blir det med ”lära känna varandra” aktiviteter vid skolstart?
  Svar: 
  Utgångspunkten att anordna detta på ett så säkert sätt som möjligt, med mindre grupper, aktiviteter utomhus och med aktiviteter på olika platser för olika årskurser och klasser.
 10. Hur blir det med utflykter och studiebesök som kräver att man åker kollektivt?
  Svar: 
  Skolan kommer så långt det är möjligt att undvika att ta med eleverna på utflykter som kräver resa med kollektivtrafik.
 11. Hur blir det med idrott?
  Svar: 
  Så länge det är möjligt planerar vi för att idrottslektioner ska hållas utomhus, vi försöker även ge extra tid före och efter idrottslektioner så att alla inte behöver byta om (och duscha) samtidigt.
 12. Hur tänker ni kring att förebygga mobbning om ett barn kommer till skolan med ansiktsmask?
  Svar: 
  Skolan har en viktig roll när det kommer till att prata med elever om coronaviruset och olika åtgärder för att förhindra smittspridning. Om en elev väljer att komma till skolan med munskydd ska övriga elever respektera detta. Skolan måste precis som vanligt utreda när de får veta att en elev upplever att hen blivit kränkt i samband med skolans verksamhet och vidta åtgärder för att få slut på kränkningarna.

Våren 2020

2020-03-23
Skolverket har den 23 mars meddelat att alla återstående nationella prov våren 2020 ställs in för grundskolan.


2020-03-18
Kronoberg Skola följer noggrant utvecklingen rörande coronaviruset och rekommendationerna från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

För närvarande rekommenderar myndigheterna att förskolor och grundskolor ska hålla öppet för elever. Vi förbereder oss dock för flera olika kommande scenarios, inklusive för om det uppstår en liknande situation som för gymnasieskolorna med rekommendationen att även grundskolan ska stängas.

För att kunna garantera en trygg och säker skolmiljö för elever och medarbetare arbetar vi utifrån en strikt policy när det gäller sjukdomssymptom. Elever och medarbetare med minsta sjukdomssymptom ska stanna hemma. Om symptom uppkommer under skoldagen kommer elev att skickas hem, efter kontakt och överenskommelse med vårdnadshavare. Eleven eller medarbetaren är välkommen tillbaka till skolan tidigast 48 timmar efter symptomfrihet.

Om du är vårdnadshavare kommer information att ges via SchoolSoft vid förändrade rekommendationer.