För elever och vårdnadshavare

Klagomål

På Kronoberg Skola (Nordic International School AB) har all personal skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till ansvariga. Rektor har ett ansvar för den enskilda enheten och huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen.

Så fungerar våra klagomålsrutiner

Lämna ett klagomål:

I första hand lämnar elev eller vårdnadshavare sitt klagomål till ansvarig mentor alternativt direkt via webbformulär på skolans hemsida. Om eleven inte känner sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor lämnas klagomålet direkt till rektor eller annan personal.

Ta emot klagomål:

När ett ev. klagomål inkommer har all personal skyldighet att meddela rektor som bedömer (vid behov i samråd med representant för huvudman) om det är att betrakta som ett klagomål eller en åsikt, synpunkt eller ett förbättringsförslag. I det fall det är att betrakta som ett klagomål (en missnöjesyttring som ej är av karaktären synpunkt/åsikt/förbättringsförslag) går ärendet vidare till representant för huvudman (nedan betecknat ”huvudman”) som tar emot klagomålet, bekräftar klagomålet till den klagande och ansvarar för att en utredning av klagomålet skyndsamt initieras. Inkommer klagomålet direkt via webbformuläret kopplas det automatiskt till huvudmannen, i vårt elevadministrativa system Prorenata, som bedömer huruvida det är att betrakta som ett klagomål.

Klagomålsblankett

Vill du lämna ett klagomål? Fyll i formuläret genom att klicka på länken här.

Lämna ett klagomål»