Om skolan

Kvalitet

Kronoberg Skola ingår i en större koncern där vi har en väl genomarbetad kvalitetsprocess där vi regelbundet mäter och utvärderar såväl upplevd nöjdhet som faktiska kunskapsresultat.

Genom omfattande enkäter och gemensamma seminarier analyserar vi vad våra elever, vårdnadshavare och medarbetare anser om verksamhetens olika delar. Vi utvärderar nöjdhet och upplevd kvalitet utifrån enkätresultaten på skolnivå.

Vi har även sammankomster där alla våra rektorer inom koncernen tillsammans går igenom årets resultat och ser till att utbyta erfarenheter och lära av varandra. I allt kvalitetsarbete ser vi till att dra lärdom från de skolor som lyckas bäst inom ett område och jobbar ständigt på att den kunskapen överförs till andra skolor.

Analysarbetet mynnar ut i en verksamhetsplan för kommande år där det framgår vad som är viktigast att prioritera för varje skola och för företaget i stort.

Interngranskningar

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi intergranskningar varje år. Då kommer representanter från vår kvalitetsavdelning ut till skolan i två dagar för att dels genomföra intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och rektor och dels se över aktuella planer och dokument. Interngranskningarna har i syfte att synliggöra både våra styrkor och utvecklingsområden, och mynnar sedan ut i en rapport som sedan används som grund för vidare utvecklingsarbete.

Kunskapsresultat

Kunskapsresultaten följs i en process där vi flera gånger om året analyserar betygsresultat, resultat på nationella prov samt kunskapsprogression. Syftet är i första hand att se till att eleverna får de kunskaper de ska ha, men även att säkerställa att betygen är rättvisa och korrekta.

Målsättningar

En viktig del av kvalitetsarbetet handlar om att sätta mål och följa upp måluppfyllelsen på våra olika skolor. Följande mål gäller för alla våra grundskolor.

  • Samtliga elever ska klara kunskapskraven i alla ämnen och därutöver ges förutsättningar att utvecklas så långt att de når sin fulla potential.
  • Samtliga elever ska nå behörighet till gymnasieskolan.
  • Samtliga skolor ska vara bäst i hemkommunen avseende det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs nio och ha god kontroll på överensstämmelsen mellan resultat på nationella prov och satta betyg.

Värdegrundsresultat

Samtliga skolor ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta detta komma till uttryck i praktisk vardaglig handling så att målen i läroplanen nås.

Betygsresultat 2023

Klicka här»

Ansökan

Vill du ställa ditt barn i kö till vår skola?

Antagning sker efter ködatum och syskonförtur. Klicka på knappen nedan för att öppna köanmälningsformuläret.

Köanmälan»