Om skolan

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Kronoberg skola (FF Kronoberg) utgörs av föräldrar och vårdnadshavare till barn på skolan och är ett viktigt forum för samarbete och idéutbyte mellan dem och skolans ledning. Samtidigt arbetar föreningen med praktiska arrangemang och förbättringar av elevernas gemensamma skolutrymmen och rastaktiviteter. Föreningens arbete erbjuder därför konkreta möjligheter att påverka skolans verksamhet på olika nivåer.

Några exempel på vad styrelsen arbetar med och vad medlemsavgiften har använts till hitintills:

  • Kontinuerliga arrangemang i form av intressanta föreläsningar för eleverna som ges av särskilt inbjudna föreläsare. Teman har bland annat varit beteende och attityder.
  • Aktiviteter för och tillsammans med eleverna för att öka gemenskap, delaktighet och tillhörighet på skolan, till exempel kvällsaktivitet/disco en gång per termin.
  • Inköp av kompletterande redskap för rastaktiviteter, till exempel hopprep, fotbollar, nätgunga, utomhuspingisbord.
  • Upprustning av högstadiets uppehållsrum, bland annat genom inköp av möbler, spel och annan utrustning.
  • Tårtkalas i samband med skolavslutningar.
  • Medlemsmöten, föreläsningar och andra aktiviteter erbjuds föräldrar kvällstid, till exempel föreläsningar med teman som alkohol och droger, ungdomar och internetanvändning, samt föräldrautbildningar som exempelvis Love och Logic. Skolans ledning deltar normalt sett vid medlemsmöten, vilket möjliggör en levande kommunikation mellan skolledning och föräldrar.
  • Styrelsen är referensgrupp gentemot skolans ledning vad gäller utveckling av exempelvis policyer och informationsspridning.

Du kan välja att delta och vara aktiv i styrelsen för FF Kronoberg och får därmed en unik insyn i vad som sker på skolan och du får konkreta möjligheter att påverka ditt/dina barns utbildning och trivsel. Styrelsen väljs vid årsmötet och träffas cirka två gånger per termin under kvällstid (vid 18:30-tiden) på Kronoberg skola.

Vi tar gärna emot förslag på aktiviteter eller andra viktiga frågor som rör skolan och hemmet samt önskemål på föreläsningar via mejl: ffkronobergskola@gmail.com.

Ett medlemskap kan lösas av alla familjer och vårdnadshavare till barn som går på Kronoberg skola. Medlemskapet bekräftas genom anmälan i följande formulär samt betalning av medlemsavgift.

Bli medlem»Föräldraföreningens egen hemsida »